کارکنان همتا سیستم

توضیحات روزانه برای کارکنان همتا سیستم و ضروی میباشد

نام خود را در لیست اتخاب کنید
کار های انجام شده(ضروری)
در توضیحات ساعت کاری خود را لحاظ کرده و چند خط توضیحات کامل از روز خود وارد کرد) با ذکر جزئیات ، در صورت وارد نکردن جزئیات تاریخ همان رو برای شما مخصی بدون حقوق لحاظ میگردد. برای مثال : اینجانب ... در تاریخ ... از ساعت ... تا ساعت ... در مجموعه بودم امروز چهار عدد کارشناسی ، سه عدد ارسال پیش فاکتور ، یک عدد تولید محتوا برای سایت ، یک عدد تولید محتوا برای اینستا و ... انجام داده ام نتیجه گیری : امروز شلوغی بود و تعداد ورودی ها بین 5 تا 7 عدد بود و از ورودی ها 3 عدد به پیش فاکتور رسید همکاران گرامی در پر کردن توضیحات دقت لازم را داشته باشید
اگر چنانچه سیستم کاری دچار مشکل شد ثبت نمایید یا اگر پیشنهادی داشتید حتما ذکر نمایید برای مثال : ورودی از دیوار پایین هست و نیاز به برسی دارد یا روند کارشناسی ها خوب نیست نیاز به برسی دارد یا ورودی مجموعه خوب هست اما فروشی در کار نیست نیاز به برسی دارد